fbpx

VISPĀRĒJĀS VIENOŠANĀS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. PAR MUMS:

SIA Baltic Select, reģistrēta Latvijas Republikā ar Nr.: 40103533682, PVN reģ. Nr.: LV40103533682, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 66-2, Rīga, LV-1050, banka: Swedbank A/S, HABALV22, konts: LV88HABA0551033055160, (tālāk tekstā – Pārdevējs).

2. SAISTĪBAS:

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.riija.lv/ nosaka LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

2.1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikuma tiesības ir tiesības jums noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad esat saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Jums ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci Pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta.

Atteikuma nosūtīšana noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Ja jūs izmantojat atteikuma tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci, Jūs sedzat visus ar piegādi saistītos izdevumus.  Preču cenas norādītas EUR, tajā skaitā ar iekļautu PVN 21% vai 5%.

Jūs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, esat atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt jums tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr jūs neesat preci atgriezis vai Pārdevējs saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Jūs esat atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā, kā arī bez vizuāliem bojājumiem (skrāpējumi, bojāts iepakojums u.c.) – pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības preci atpakaļ nepieņemt. Uzsākot iegādātās preces lietošanu, jūs apliecināt, ka tā atbilst pasūtītajai un vairs nevar tikt atgriezta. Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme.

Jūsu pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt preci (ja prece ir saņemta) uz veikalu RIIJA, Tērbatas ielā 6/8 . Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt jums to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.

Jūs zaudējat atteikuma tiesības, ja esat atvēris preces iepakojumu, vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu nav paziņots 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas

2.2. PRECES ATPAKAĻ ATDOŠANAS TIESĪBAS

Preču atpakaļatdošanas noteikumi ietver tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, un Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”.

Jums nav pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta jums neizdarot pasūtījumu.

Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām; tā nav derīga mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas; tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Pārdevējs uzrādījis; par to sniegta maldinoša, nepatiesa informācija
vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam; tā ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

Ja jums pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, jūs esat tiesīgs pieprasīt Pārdevējam, nosūtot e-pastu uz riija@riija.lv/ , veikt vienu no šādām darbībām: apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības jums.

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt jūsu iespējas izmantot preci, jūs nevarat prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Ja Pārdēvējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, viņš par to informēs jūs un atmaksās jums visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis jūsu pasūtījumu.

3. PRIVĀTUMS:

Interneta vietnes datu apstrādi veic SIA Baltic Select. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt klientu reģistrāciju, autorizāciju, tirdzniecības un piegādes pakalpojumu sniegšanu un pieprasītās informācijas izsūtīšanu. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

SIA Baltic Select pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī atklāt klienta personīgo informāciju, kad to pieprasa likums. SIA “Baltic Select” veic visus iespējamos pasākumus personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu interneta veikalā www.riija.lv/, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā, pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama. Jūs, kā klients piekrītat personas datu apstrādei.

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI:

Pasūtījums tiks piegādāts saskaņā ar pasūtījumā norādīto informāciju. Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preču piegādes veida un piegādes adreses. Piegāde ar Latvijas pasta kurjeru Latvijas teritorijā maksā 6.99 EUR. Pirkumiem virs 80 EUR piegāde visā Latvijas teritorijā bez maksas. Pasūtījumu iespējams saņemt arī veikalā RIIJA (Rīgā, Tērbatas ielā 6/8) bez maksas 1-2 darba dienu laikā. Latvijas teritorijā sūtījums tiks piegādāts 2-4 darba dienu laikā. Eiropas Savienības valstu robežās 4-7 darba dienu laikā. Ārpus Eiropas Savienības teritorijas 2-4 nedēļu laikā. Jautājumus, kas saistīti ar pasūtījumu piegādi, lūdzam sūtīt uz e-pastu: riija@riija.lv/ un mēs centīsimies atbildēt pec iespējas ātrāk, bet, vēlakais, 2 darba dienu laikā.

5. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA:

Pēc pasūtījuma veikšanas uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kuru ieteicams apmaksāt 2 darba dienu laikā. Mēs piedāvājam norēķinus ar VISA un MASTERCARD norēķinu kartēm, kā arī iespēju norēķināties ar vienu no pasaules populārākajām un drošākajām elektronisko maksājumu sistēmām PayPal. Sīkāku informāciju par PayPal var meklēt šeit: www.paypal.com. Pieejami arī norēķini ar interneta banku starpniecību. Jūsu ērtībām piedāvājam norēķināties par precēm arī skaidrā naudā vai ar bankas karti preces saņemšanas brīdī, gadījumā, ja tiek izvelēta piegāde ar Latvijas pasta kurjeru.

6. AUTORTIESĪBAS:

Visa tekstuālā informācija un grafiskie attēli, kuri atrodas mājas lapā www.riija.lv/ , ir Pārdevēja (SIA „Baltic Select”) vai/un tās piegādātāju īpašums.
Mājas lapā www.riija.lv/ esošo materiālu pārpublicēšana, jebkāda veida attēlošana, izplatīšana, tai skaitā arī tulkotā variantā, ir pieļaujama tikai ar Pārdevēja (SIA „Baltic Select”) rakstisku atļauju. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-pastu: riija@riija.lv/

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Ja saistībā ar noslēgto distances līgumu un mājas lapas www.riija.lv/ rodas strīds, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums. Puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājas lapas www.riija.lv/ apmeklējumu, vai rodas saistībā ar šī distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām. Ja starp pusēm rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet jums ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja starp pusēm rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet jums ir tiesības vērsties arī Datu valsts inspekcijā.

8. APMAKSAS NOTEIKUMI

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

SIA Baltic Select izmanto sekojošas maksājumu metodes:
Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
Somijas internetbanku maksājumi: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
Visa/Mastercard karšu maksājumi
NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

9. CITI NOTEIKUMI

Ar pirkuma izdarīšanas brīdi izmantojot mājas lapu www.riija.lv, jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, tai skaitā jūs piekrītat, ka šie noteikumi un nosacījumi veido visu starp Pārdevēju un jums noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz mājas lapas www.riija.lv/ un tās satura lietošanu no jūsu puses.
Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām.

Updating…
  • Grozā nav preču.